Statut

Statut

Pravidla internetového obchodu - www.pooloutlet.pl

I. Obecná ustanovení

 1. Tento Řád definuje všeobecné podmínky, způsob poskytování elektronických služeb a prodeje prostřednictvím Internetového obchodu www.pooloutlet.pl . Prodejna je provozována pod společností KLN Commerce UG (haftungsbescrankt) na adrese Kleine Friedensstraße 24, 15328 Kustriner Vorland IČO HRB18455FF, DIČ DE340458685, dále jen Prodávající.
 2. Kontakt s prodávajícím probíhá prostřednictvím:
  1. e-mailová adresa: sklep@pooloutlet.pl;
  2. telefonicky: +48 512 288 407.
 3. Tato Pravidla jsou nepřetržitě k dispozici na webových stránkách www.pooloutlet.pl způsobem, který umožňuje kdykoli jejich pořízení, reprodukci a záznam jejich obsahu tiskem nebo uložením na nosič.
 4. Prodávající informuje, že při využívání služeb poskytovaných elektronicky může na straně každého uživatele internetu dojít k ohrožení spočívajícímu v možnosti zavlečení malwaru do ICT systému Zákazníka a získání a úpravě jeho údajů neoprávněnými osobami. Aby se zákazník vyhnul riziku výše uvedených hrozeb, měl by používat vhodná technická opatření k minimalizaci jejich výskytu, zejména antivirové programy a firewall.

II. Definice

Termíny používané v Pravidlech znamenají:

 1. Pracovní dny – jedná se o dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků;
 2. Klient – fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž konkrétní ustanovení způsobilost k právním úkonům přiznávají, která provádí objednávky v rámci Internetového obchodu nebo využívá jiné Služby dostupné v Internetovém obchodě;
 3. občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);
 4. Účet – část Internetového obchodu přiřazená danému Zákazníkovi, jejímž prostřednictvím může Zákazník provádět konkrétní činnosti v rámci Internetového obchodu;
 5. Spotřebitel – zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22[1] občanského zákoníku;
 6. Podnikatel - zákazník, který je podnikatelem ve smyslu čl. 43[1] občanského zákoníku;
 7. Statut - tento dokument;
 8. Zboží – produkt prezentovaný v Internetovém obchodě, jehož popis je k dispozici u každého z prezentovaných produktů;
 9. Prodejní smlouva – Smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem;
 10. Služby – služby poskytované prodávajícím zákazníkům elektronicky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (sbírka zákonů č. 144, pol. 1204, v platném znění);
 11. Zákon o právech spotřebitelů – Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytování elektronických služeb – zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (sbírka zákonů č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů);
 13. Objednat – prohlášení Zákazníka směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, s uvedením zejména druhu a počtu Zboží.

III. Pravidla pro používání internetového obchodu

 1. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že ICT systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. počítač nebo mobilní zařízení s přístupem na internet,
  2. přístup k e-mailu,
  3. Internet Explorer verze 11 nebo novější, Firefox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1. nebo novější,
  4. povolení cookies a Javascriptu ve webovém prohlížeči.
 2. Používáním Internetového obchodu se rozumí jakákoli činnost Zákazníka, která vede k seznámení se s obsahem obsaženým v Obchodě.
 3. Zákazník je povinen zejména:
  1. neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah propagující násilí, pomlouvačný nebo porušující osobnostní práva a jiná práva třetích osob,
  2. užívat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,
  3. nepodnikat akce jako: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci internetového obchodu,
  4. používat Internetový obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a pro Prodávajícího,
  5. používat jakýkoli obsah zveřejněný v rámci internetového obchodu pouze pro svou osobní potřebu,
  6. používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného na území Polské republiky, s ustanoveními Pravidel, jakož i s obecnými zásadami používání internetu.

IV. Služby

 1. Prodávající umožňuje prostřednictvím Internetového obchodu využívání bezplatných Služeb, které jsou Prodávajícím poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Služba vedení účtu v internetovém obchodě je dostupná po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře dostupného na jedné ze stránek Internetového obchodu. Smlouva o poskytování služby spočívající ve vedení Účtu v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká okamžikem, kdy Zákazník zašle žádost o smazání Účtu nebo použije tlačítko „Smazat účet“.
 3. Zákazník má možnost od prodávajícího dostávat obchodní informace ve formě zpráv zasílaných na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem (služba Newsletter). Za tímto účelem uveďte platnou e-mailovou adresu nebo aktivujte příslušné pole v registračním formuláři nebo objednávkovém formuláři. Zákazník může svůj souhlas se zasíláním obchodních informací kdykoliv odvolat. Smlouva o poskytování služby Newsletter se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká okamžikem, kdy Zákazník prostřednictvím odkazu v obsahu zprávy zaslané v rámci Informační služba.
 4. Zákazník má možnost uveřejňovat v Internetovém obchodě individuální a subjektivní vyjádření týkající se např. ke Zboží nebo průběhu obchodu. Přidáním prohlášení zákazník prohlašuje, že má k tomuto obsahu veškerá práva, zejména autorská práva vlastnická, práva související a práva průmyslového vlastnictví. Smlouva o poskytování služby spočívající ve zveřejňování názorů na Zboží v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu určitou a zaniká přidáním názoru.
 5. Prohlášení by měla být sepsána transparentním a srozumitelným způsobem, navíc nesmí porušovat platné právní předpisy, včetně práv třetích osob – zejména nesmí být pomlouvačná, porušovat osobnostní práva nebo představovat akt nekalé soutěže. Zveřejněná prohlášení jsou šířena na webových stránkách Internetového obchodu.
 6. Zákazník zveřejněním prohlášení souhlasí s bezplatným použitím tohoto prohlášení a jeho zveřejněním prodávajícím, jakož i s pořizováním kompilací děl ve smyslu zákona o autorském právu a právech souvisejících (Sbírka zákonů 1994 č. 24 položka 83 ).
 7. Prodávající má právo pořádat příležitostné soutěže a propagační akce, jejichž podmínky budou vždy uvedeny na webových stránkách Obchodu. Akce v Internetovém obchodě nelze kombinovat, pokud Pravidla dané akce nestanoví jinak.
 8. V případě, že Zákazník poruší ustanovení těchto Pravidel, může Prodávající po předchozí neúčinné výzvě k ukončení nebo odstranění porušování v přiměřené lhůtě ukončit smlouvu o poskytování Služeb se 14denní lhůtou. výpovědní lhůta.

V. Postup při uzavírání Kupní smlouvy

 1. Informace o Zboží uvedené na stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a funkční parametry a ceny, jsou výzvou k uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 2. Veškeré zboží dostupné v internetovém obchodě je zcela nové a bylo legálně uvedeno na polský trh.
 3. Podmínkou pro zadání objednávky je mít aktivní e-mailový účet.
 4. V případě zadání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu je objednávka prodávajícímu předložena zákazníkem v elektronické podobě a představuje nabídku na uzavření kupní smlouvy na zboží, které je předmětem objednávky. Nabídka podaná v elektronické podobě je pro Zákazníka závazná, pokud Prodávající zašle na e-mailovou adresu Zákazníka potvrzení o přijetí Objednávky, které představuje prohlášení Prodávajícího o přijetí nabídky Zákazníka a po jejím obdržení Zákazníkem Zákazníkovi je uzavřena kupní smlouva.
 5. Objednávka v Internetovém obchodě probíhá v Pracovní dny a hodiny uvedené na webových stránkách Internetového obchodu. Za tímto účelem by měl zákazník:
  1. poskytnout ústně prostřednictvím telefonického rozhovoru nebo písemně v obsahu e-mailu adresovaného Prodávajícímu název Zboží z nabídky Zboží na stránkách Obchodu a jeho množství,
  2. uvést způsob doručení a způsob platby ze způsobů doručení a platby uvedených na webových stránkách obchodu,
  3. poskytnout údaje potřebné k vyplnění Objednávky, zejména: jméno a příjmení, místo bydliště a e-mailovou adresu.
 6. Informaci o celkové hodnotě Objednávky uvedenou v bodě výše poskytuje Prodávající vždy ústně po vyplnění celé Objednávky nebo informováním e-mailem spolu s informací, že uzavření Kupní smlouvy ze strany Zákazníka s sebou nese závazek zaplatit za objednané Zboží, tímto okamžikem je uzavřena Kupní smlouva.
 7. V případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, zašle Prodávající Zákazníkovi pokaždé po provedení objednávky telefonicky nebo e-mailem potvrzení o podmínkách zadané Objednávky.
 8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník, který je Spotřebitelem, zašle (v reakci na potvrzení Objednávkových podmínek zaslané Prodávajícím) elektronickou zprávu na e-mailovou adresu Prodávajícího, ve které Zákazník: akceptuje obsah odeslané Objednávky a souhlasí s jejich implementací a přijímá obsah Pravidel a potvrzuje, že si přečetl poučení o odstoupení od Smlouvy.
 9. Prodávající po uzavření kupní smlouvy potvrdí zákazníkovi její podmínky zasláním na e-mailovou adresu zákazníka nebo písemně na adresu uvedenou zákazníkem.
 10. Kupní smlouva je uzavřena v polštině s obsahem v souladu s Nařízením.

VI. dodávka

 1. Doručení Zboží je omezeno na území Evropské unie a je realizováno na adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky.
 2. Zákazník si může zvolit následující formy dodání objednaného zboží:
  1. prostřednictvím kurýrní společnosti;
  2. prostřednictvím poštovního operátora;
  3. doručeno do Zásilkovny;
  4. vlastní dopravou Prodávajícího;
  5. osobní odběr na osobním odběrném místě Prodávajícího.
 3. Na stránkách Obchodu v popisu Zboží informuje Prodávající Zákazníka o počtu Pracovních dnů potřebných k vyřízení Objednávky a jejímu doručení a také o výši poplatků za doručení Zboží.
 4. Lhůta pro doručení a provedení Objednávky se počítá v Pracovních dnech podle bodu VII bod 2.
 5. Prodávající poskytne zákazníkovi doklad o koupi.
 6. Je-li pro Zboží, na které se vztahuje Objednávka, uvedena jiná dodací lhůta, platí pro celou Objednávku nejdelší lhůta z uvedených.

VII. Ceny a platební metody

 1. Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny složky včetně DPH, cla a dalších poplatků.
 2. Zákazník si může vybrat z následujících způsobů platby:
  1. bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího (realizace Objednávky bude v tomto případě zahájena poté, co Prodávající odešle Zákazníkovi potvrzení Objednávky a expedice bude provedena ihned po připsání finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího a Objednávka je hotovo);
  2. v hotovosti při osobním odběru - platba na místě osobního odběru Prodávajícího (v tomto případě bude vyřízení Objednávky provedeno ihned poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Zboží bude vydáno na Výdejně Prodávajícího. osobní odběrné místo);
  3. na dobírku, platba dodavateli při dodání (v tomto případě bude realizace Objednávky a její expedice zahájena poté, co Prodávající odešle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky a dokončí Objednávku);
  4. elektronickou platbou (v tomto případě bude realizace Objednávky zahájena poté, co Prodávající odešle Zákazníkovi potvrzení Objednávky a poté, co Prodávající obdrží informaci ze systému zúčtovacího agenta o platbě Zákazníka, přičemž zásilka bude provedena ihned po dokončení objednávky. Objednat);
 3. Prodávající na stránkách Obchodu informuje Zákazníka o termínu, do kterého je povinen provést platbu za Objednávku. V případě, že zákazník neuhradí platbu ve lhůtě uvedené v předchozí větě, může prodávající po předchozí neúčinné výzvě k platbě s přiměřenou lhůtou odstoupit od smlouvy podle čl. 491 občanského zákoníku.

VIII. Právo odstoupit od Smlouvy

 1. Zákazník, který je Spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu předložením příslušného prohlášení do 14 dnů. Ke splnění této lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.
 2. Zákazník může formulovat prohlášení sám nebo použít vzor prohlášení poskytnutého Prodávajícím na webových stránkách Obchodu.
 3. Lhůta 14 dnů se počítá ode dne dodání Zboží nebo v případě Smlouvy o poskytování služeb ode dne jejího uzavření.
 4. Prodávající po obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy zašle na e-mailovou adresu spotřebitele potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 5. Právo na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je vyloučeno zejména v případě:
  1. poskytování služeb, pokud Prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od Smlouvy. ;
  2. Dohody, ve kterých cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
  3. Smlouvy, ve kterých je předmětem služby Neprefabrikované Zboží, vyrobené podle specifikací Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. Smlouvy, ve kterých je předmětem služby Zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;

  5. Smlouva, ve které je předmětem služby Zboží dodané v uzavřeném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen;

  6. Smlouvy, ve kterých jsou předmětem služby Produkty, které jsou svou povahou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými předměty;
  7. Smlouva, ve které Spotřebitel výslovně požadoval, aby se k němu prodávající dostavil za účelem neodkladné opravy nebo údržby; v případě, že prodávající poskytuje další doplňkové služby, než které požaduje Spotřebitel, nebo poskytuje Zboží jiné než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržby, má Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy v souvislosti s doplňkovými službami nebo Zbožím;
  8. Dohoda uzavřená formou veřejné dražby;
  9. Smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej prodávající informoval o ztrátě právo na odstoupení od Smlouvy.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku se Smlouva považuje za neuzavřenou. To, co si strany poskytly, se vrací beze změny, ledaže změna byla nezbytná pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Vrácení by mělo proběhnout okamžitě, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené Zboží je třeba vrátit na adresu Prodávajícího.
 7. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, vrátí Spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání Zboží. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, pokud Spotřebitel nebude souhlasit s jiným způsobem vrácení a tento způsob nebude pro Spotřebitele znamenat žádné náklady. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od Zákazníka, dokud nebude věc vrácena nebo Zákazník předloží doklad o jejím vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve, pokud Prodávající nenabídl, že si věc od Zákazníka vyzvedne sám.
 8. Pokud Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání Zboží nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.
 9. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží, ledaže Prodávající souhlasil, že tyto náklady ponese.

IX. Reklamace Zboží v záruce

 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží bez vad.
 2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, včetně Zákazníka, který je Spotřebitelem, ze záruky za vady za podmínek uvedených v čl. 556 - 576 občanského zákoníku.
 3. Stížnosti vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo na základě těchto Pravidel zasílejte na adresu skladu ul. Balicka 32, 30-199 Rząska, na e-mailovou adresu: sklep@pooloutlet.pl, telefonní číslo +48 512 288 407.
 4. Pro posouzení reklamace by měl Zákazník zaslat nebo doručit reklamované Zboží, pokud je to možné, s přiložením dokladu o koupi. Zboží by mělo být doručeno nebo zasláno na adresu uvedenou v bodě 3.
 5. Prodávající se zavazuje každou reklamaci posoudit do 14 dnů.
 6. V případě nedostatků reklamace vyzve Prodávající Zákazníka k jejímu doplnění v potřebném rozsahu neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne obdržení žádosti Zákazníkem.

X. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb

 1. Zákazník může prodávajícímu podávat stížnosti v souvislosti s fungováním Obchodu a používáním Služeb. Reklamaci je možné uplatnit na e-mailové adrese: sklep@pooloutlet.pl, telefonní číslo +48 512 288 407.
 2. Zákazník uvede v reklamaci své jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a popis problému.
 3. Prodávající se zavazuje každou reklamaci posoudit do 14 dnů, a pokud to nebylo možné, v této lhůtě informovat zákazníka, kdy bude reklamace projednána. V případě nedostatků reklamace vyzve Prodávající Zákazníka k jejímu doplnění v potřebném rozsahu do 7 dnů ode dne obdržení žádosti Zákazníkem.

XI. Záruky

 1. Zboží může mít záruku výrobce.
 2. V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, je informace o existenci a obsahu záruky a době, na kterou byla poskytnuta, vždy uvedena v popisu Zboží na webových stránkách Obchodu.

XII. Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací

 1. Zákazník, který je Spotřebitelem, má např. následující možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a vymáhání reklamací:
  1. je oprávněna obrátit se na stálý spotřebitelský soud působící při Obchodní inspekci s žádostí o řešení sporu z uzavřené Kupní smlouvy;
  2. je oprávněn obrátit se na oblastního inspektora obchodní inspekce s žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím;
  3. může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (obecního) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Sdružení spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství poskytuje Federace spotřebitelů na bezplatné telefonní lince pro spotřebitele +48 800 007 707 a Polské sdružení spotřebitelů na e-mailové adrese: poradenství@dlakonsumentow.pl;
  4. podejte svou stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté Zákazníky shromažďuje a zpracovává Prodávající v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na webových stránkách Obchodu.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva k Internetovému obchodu, včetně vlastnických autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webovým stránkám Internetového obchodu, jakož i formulářům a logům náleží Prodávajícímu a lze je užívat pouze stanoveným způsobem a v souladu s Předpisy.
 2. Řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, se předkládá příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
 3. Řešení jakýchkoli sporů vzniklých mezi prodávajícím a zákazníkem, který je podnikatelem, bude řešeno u soudu příslušného podle sídla prodávajícího.
 4. Ve věcech, na které se nevztahují tato nařízení, se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, ustanovení zákona o právech spotřebitelů a další příslušná ustanovení polského práva.
 5. O jakýchkoli změnách těchto Pravidel bude každý Zákazník informován prostřednictvím informací na domovské stránce Internetového obchodu obsahujících seznam změn a datum jejich vstupu v platnost. Zákazníci, kteří mají Účet, budou dodatečně informováni o změnách spolu s jejich souhrnem na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Datum nabytí účinnosti změn nebude kratší než 14 dnů ode dne jejich oznámení. Neakceptuje-li Zákazník se Zákaznickým účtem nový obsah Řádu, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu do 14 dnů ode dne oznámení změny Řádu. Oznámení Prodávajícího o nepřijetí nového obsahu Pravidel má za následek ukončení Smlouvy.